IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  středa  17:00-19:00
 2. Telefonické podání+420 466 970 250
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta. Nebo považuje-li žadatel informaci za nedostačující, je třeba podat žádost písemně. 
 4. Formulář písemné žádosti je možné doručit elektronicky na adresu obecbarchov@volny.cz, elektronickou podatelnou nebo poštou na adresu Obecního úřadu Barchov, Barchov č. p. 68, 530 02 Pardubice. 

Doručená žádost musí obsahovat: 

jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele. 

Neobsahuje-li žádost výše uvedené údaje, žádost se odloží a do 7 dnů bude žadateli odeslána výzva k doplnění údajů.  

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

středa  17:00 - 19:00

Telefonické podání: +420 466 970 250
Poštou na adresu Obecní úřad Barchov, Barchov č. p. 68, 530 02 Pardubice
Elektronicky na e-mail: obecbarchov@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: eu3a3y2
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Barchov, Barchov č. p. 68, 530 02 Pardubice.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

bez poplatku

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

bez poplatku

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře